Chcete vybudovat online obchod?
Můžeme vám pomoci v každém odvětví!

FINANCE | REAL ESTATE | INTERNET | FIREMNÍ | LIFESTYLE

ensqarhyazbebnbsbgcaČEBzh-CNzh-TWhrcsdanlettlfifrfydeelguhahložinkaiwhihmnhuigiditjajwknkkkmkololvltmgmsmlmimrmnnenofaplptparorusmsrstsnsdsiskslsoessuswsvtatethtrukurvizu

Pokud nesouhlasíte se Smluvními podmínkami, okamžitě přestaňte používat stránky!

Použitím této stránky, dáváte najevo svůj souhlas a souhlas s těmito podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nepoužívejte stránky.

Omezení týkající se používání materiálů

Materiály na tomto webu jsou chráněny autorskými právy a všechna práva vyhrazena. Text, grafika, databáze, HTML kód a další duševní vlastnictví jsou chráněny britskými a mezinárodními autorskými právy a nesmí být bez jakéhokoliv výslovného povolení kopírovány, přetištěny, publikovány, reengineovány, přeloženy, hostovány nebo jinak distribuovány. Všechny ochranné známky na tomto webu jsou ochranné známky společnosti CarlHenryGlobal.com nebo jiných majitelů, které používají s jejich svolením.

Vlastnictví databáze, licence a použití

CarlHenryGlobal.com zaručuje a souhlasíte s tím, že CarlHenryGlobal.com je vlastníkem autorských práv k databázím odkazů na články a zdroje, které jsou čas od času k dispozici prostřednictvím http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com a její přispěvatelé si vyhrazují všechna práva a žádná práva duševního vlastnictví nejsou svěřena touto dohodou.

CarlHenryGlobal.com vám uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k používání databází přístupných pro vás podle těchto Podmínek. Databáze mohou být použity pouze pro prohlížení informací nebo pro získávání informací v rozsahu popsaném níže.

Souhlasíte s tím, že budete používat informace získané z databází společnosti CarlHenryGlobal.com pouze pro vaše vlastní soukromé účely nebo pro interní účely vašeho domova nebo podniku, za předpokladu, že se nejedná o prodej nebo zprostředkování informací a v žádném případě o zveřejnění, vydání nebo tisk , stažené, přenášené, distribuované, reengineered nebo reproduko- vané v jakékoliv formě v jakékoli části databází (ať už přímo nebo v kondenzované, selektivní nebo tabulkové formě), ať už za účelem dalšího prodeje, opětovného publikování, redistribuce, prohlížení nebo jinak.

Nicméně můžete příležitostně omezit stahování nebo vytisknutí jednotlivých stránek individuálně vybraných informací, splnění specifické a identifikovatelné potřeby informací, která jsou určena výhradně pro vaši osobní potřebu nebo je určena k použití ve vaší firmě pouze interně, na důvěrném základě. Můžete učinit takový omezený počet duplikátů jakéhokoli výstupu, a to jak ve strojově čitelném, tak v tištěné podobě, což může být pro tyto účely přiměřené. Nic zde neopravňuje k vytvoření databáze, adresáře nebo publikace v tištěné podobě nebo z databází, ať už pro interní nebo externí distribuci nebo použití.

Odpovědnost

Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. CarlHenryGlobal.com se zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost CarlHenryGlobal.com nezaručuje, že funkce obsažené v materiálech budou bez přerušení nebo bez chyb, že závady budou opraveny, nebo že tyto stránky nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty. Společnost CarlHenryGlobal.com nezaručuje ani nevyjadřuje žádné prohlášení týkající se použití nebo výsledků použití materiálů na těchto stránkách z hlediska jejich správnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo jinak. Vy (a ne CarlHenryGlobal.com přebíráte veškeré náklady na veškerý nezbytný servis, opravu nebo opravu. Platné právo nesmí umožnit vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Společnost CarlHenryGlobal.com nenese za žádných okolností, mimo jiné, nedbalost, odpovědnost za jakékoli zvláštní nebo následné škody, které vyplývají z použití nebo neschopnosti používat materiály na těchto stránkách, i když CarlHenryGlobal.com nebo autorizovaný zástupce CarlHenryGlobal.com byl informován o možnosti takových škod. Příslušné právo nesmí umožnit omezení nebo vyloučení odpovědnosti nebo náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Celková odpovědnost společnosti CarlHenryGlobal.com vůči vám za žádné škody, ztráty a příčiny jednání (ať už ve smlouvě, protiprávním jednání, včetně, nikoli však výlučně, nedbalosti nebo jinak), v žádném případě nepřekročí částku, kterou jste zaplatili, pokud vůbec, za přístup tato stránka.

Fakta a informace na těchto webových stránkách se považují za přesné v době jejich uvedení na webovou stránku. Změny lze provést kdykoli bez předchozího upozornění. Veškeré údaje uvedené na této webové stránce mají být použity pouze pro informační účely. Informace obsažené na této webové stránce a na stránkách uvedené v této příručce nejsou určeny k poskytování konkrétního právního, finančního nebo daňového poradenství nebo jakéhokoli jiného poradenství pro jakoukoli osobu nebo společnost, a neměly by se na ně v tomto ohledu spoléhat. Služby popsané na této webové stránce jsou nabízeny pouze v jurisdikcích, kde mohou být legálně nabízeny. Informace poskytované na našich webových stránkách nejsou úplné a jsou omezeny pouze na informace, které jsou k dispozici na stránkách CarlHenryGlobal.com, a tyto informace by se neměly spoléhat pouze na to, že jsou úplné nebo přesné.

Odkazy a Marks

Vlastník těchto stránek nemusí být nutně spojen s webovými stránkami, které mohou být propojeny s těmito stránkami a neručí za jejich obsah. Odkazované stránky jsou pouze pro vaše pohodlí a máte k nim přístup na vlastní riziko. Odkazy na jiné webové stránky nebo odkazy na produkty, služby nebo publikace jiné než společnosti CarlHenryGlobal.com a její dceřiné společnosti a Pobočky na této webové stránce neznamenají schválení nebo schválení takových webových stránek, produktů, služeb nebo publikací společnosti CarlHenryGlobal.com nebo jejích poboček a Pobočky.

Některá jména, grafika, loga, ikony, návrhy, slova, názvy nebo fráze na těchto webových stránkách mohou představovat obchodní názvy, ochranné známky nebo servisní značky společnosti CarlHenryGlobal.com nebo jiných subjektů. Zobrazení ochranných známek na této webové stránce neznamená, že byla udělena licence jakéhokoli druhu. Jakékoli neoprávněné stahování, opětovné přenosy nebo jiné kopírování změn ochranných známek a / nebo obsahu tohoto dokumentu může být porušením federálních zákonů o ochranných známkách a / nebo autorských právech spolkového práva a může podléhat kopírování právním jednáním.

Důvěrnost kódů, hesel a informací

Souhlasíte s tím, že budete považovat jakýkoli Kód účastníka, uživatelské jméno, uživatelské jméno nebo heslo, které jste obdrželi od společnosti CarlHenryGlobal.com, za přísně soukromé a důvěrné, a veškeré informace, ke kterým máte přístup prostřednictvím heslem chráněných oblastí webových stránek společnosti CarlHenryGlobal.com. nezpůsobují ani nedovolují, aby jakékoli takové informace byly sdělovány, kopírovány nebo jinak sdělovány jakékoli jiné osobě.

Další právní záležitosti

Tyto Podmínky použití se vztahují na každý přístup na stránku http://www.CarlHenryGlobal.com. Společnost CarlHenryGlobal.com si vyhrazuje právo vydat revize těchto Podmínek použití zveřejněním revidované verze tohoto dokumentu na této stránce: tato verze se bude vztahovat na všechny vaše použití po datu zveřejnění. Každý přístup k informacím z CarlHenryGlobal.com bude samostatnou, diskrétní transakcí založenou na tehdejších podmínkách.

Bez písemného souhlasu společnosti CarlHenryGlobal.com tyto Podmínky používání a udělené licence nesmějí být přiděleny ani subletovány.

Tyto Smluvní podmínky se řídí, vykládají a vynucují v souladu s právními předpisy Londýnského Spojeného království, jelikož se vztahují na dohody uzavřené a plně vykonávané v rámci této jurisdikce.

Pokud jste jakýmkoliv způsobem porušili nebo hrozili porušením CarlHenryGlobal.com a / nebo jeho porušením Pobočkypráva duševního vlastnictví, CarlHenryGlobal.com a / nebo jeho Pobočky může požádat o soudní nebo jinou vhodnou úlevu v jakémkoli státním nebo federálním soudu ve státě Londýn UK a souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem konání u těchto soudů.

Jakékoliv jiné spory budou řešeny následovně:

Pokud vznikne spor podle této smlouvy, souhlasíme s tím, že se nejprve pokusíme vyřešit s pomocí vzájemně dohodnutého mediátora v následujícím umístění: Londýn UK. Veškeré náklady a poplatky, kromě poplatků za advokacii spojené se zprostředkováním, budou sdíleny stejně každý z nás.

Pokud se ukáže, že nelze dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení prostřednictvím zprostředkování, souhlasíme s tím, že spor předložíme k závaznému rozhodčímu řízení na následujícím místě: Londýn UK. Rozsudek o udělení rozhodčího nálezu může být podán na jakémkoli soudu příslušném k tomu.

Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné zcela nebo zčásti, nebudou tím dotčena zbývající ustanovení této smlouvy.

Ukončení

Tato Smluvní podmínky jsou platná, dokud ji nevypoví žádná ze stran. Tuto smlouvu můžete kdykoli ukončit tím, že zničíte všechny materiály získané na všech stránkách http://www.CarlHenryGlobal.com a všechny související dokumenty a všechny jejich kopie a instalace, bez ohledu na to, zda byly provedeny na základě podmínek této smlouvy nebo na těchto stránkách. v opačném případě. Tato smlouva bude okamžitě ukončena bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení společnosti CarlHenryGlobal.com, pokud nedodržíte jakoukoli podmínku nebo ustanovení této smlouvy. Po ukončení musíte zničit všechny materiály získané z těchto stránek a všech dalších stránek http://www.CarlHenryGlobal.com a všech jejich kopií, ať již provedených podle podmínek této smlouvy nebo jinak.

FacebookTwitterLinkedInPinterest

Jsme bezpečný web - klikněte pro zobrazení našeho SSL certifikátu

Copyright © 2017 Carl Henry Globální - Finance online Nemovitosti | Internet | Podnikové | Životní styl. Všechna práva vyhrazena.
Webové stránky: www.carlhenryglobal.com Kontakt: info@carlhenryglobal.com

Cookies používáme ke zlepšení našich stránek a své zkušenosti při používání. Cookies používané pro základní provoz těchto stránek již byly nastaveny. Chcete-li zjistit další informace o cookies, které používáme, a jak je odstranit, viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Souhlasím s cookies z těchto stránek.
Směrnici o EU Cookie by www.channeldigital.co.uk